Το Αντικείμενο Φωνή – The Object Voice

Event details

  • Saturday | September 16, 2017
  • 5:00 pm
  • The Cyprus Society of the SFL, 18 Polygnostou Street, Santhemis Court 2, 1st Floor, 103, P.C. 3082, Limassol, Cyprus
  • Mirjana Patounas 99 909496

Speaker: Dimitra Gorgoli, Psychiatrist and Lacanian Psychoanalyst

“Μετά το βλέμμα, περνάμε στον δεύτερο κατά σειρά λακανικό αντικείμενο, που δεν είναι άλλο από τη φωνή. Αντικείμενο που ως αναλυτές, μας απασχολεί ιδιαίτερα. Θα αναδείξουμε την έννοια αυτού, ανατρέχοντας το έργο του Λακάν, κάνοντας παράλληλα αναφορές και στο έργο του Φρόιντ. Εμβαθύνοντας στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της “φωνής”, θα προσεγγίσουμε το φαινόμενο των ακουστικών ψευδαισθήσεων στις ψυχώσεις, όπου όπως θα δούμε, το αντικείμενο δεν έχει “αποσπαστεί”. Θα δούμε δηλαδή, με ποιον τρόπο αναδύεται η φωνή στο πραγματικό, αντιπαραβάλλοντας παράλληλα παραδείγματα ανάδυσης της φωνής στο άγχος της νεύρωσης. Τέλος, για να γίνουν πιο κατανοητά τα ανωτέρω, θα κλείσουμε με δυο αναφορές: μία από την τέχνη και μία από την κλινική των ψυχώσεων.”

“After the gaze, we continue to the second in turn Lacanian object, which is no other than the Voice. It is an object that analysts are particularly concerned with. We will show its essence by going through Lacan’s work, making alongside references to Freud’s work. Elaborating into the particular nature of the Voice, we will approach the phenomenon of the auditory illusions in psychosis, where as we will see, the object has not been detached from the subject. We’ll see in which way the object Voice emerges to the Real, comparing alongside examples about the emergence of the Voice in the anxiety of neuroses. Finally, we will continue with two references; one from the arts and another one from the clinic of psychoses in order for the above to become more clear.”

Language: Greek

Entrance fee:  €20, Concessions (students) €10